دمای کاربری (°C)

پایداری حرارتی در 200°C (min)

چگالی نسبی

سختی (Shore A)

ازدیاد طول (%)

استحکام کششی (N/mm2)

کد محصول

محصول

70

80

1.36

84

240

18

23-2-1

گرانول تزریقی

70

25

1.16

61

450

11

13-0-16

گرانول شفاف فوق نرم